DANE TELEADRESOWE
Biblioteka przy ul. M. Konopnickiej tel. 24 721-03-57 e-mali: biblioteka@bibliotekaleczyca.pl

Filia nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmieście tel. 24 721-20-57.

email: filianr4@bibliotekaleczyca.pl

AKTUALNOŚCI
KATALOGI ONLINE
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
WIADOMOŚCI
FORUM
GALERIA

Oddział dla dzieci przy ul. Zachodniej 19 tel.

24 388-11-88 email: bibliotekadzieci@bibliotekaleczyca.pl

Zalukaj Na Facebook
  • Nowości
  • Pogoda
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 października 2019
Źródło: MeteoGroup
Warto zobaczyć

UM Łęczyca

 

 

 

 

Na forum - Aktualności
KONKURS PLASTYCZNY „JAKI ZNAK TWÓJ? ORZEŁ BIAŁY”

KONKURS PLASTYCZNY  „JAKI ZNAK TWÓJ? ORZEŁ BIAŁY”

Biblioteka dla Dzieci w Łęczycy zaprasza uczniów z klas I-III łęczyckich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym 

„Jaki znak Twój? Orzeł Biały”

Regulamin konkursu

        I.            Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

 

1)      Konkurs „Jaki znak Twój? Orzeł Biały” organizowany jest w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

2)      Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy – Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  ul. Zachodnia 19, tel. 24 3881188. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Śladami naszej historii” z programu Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w konkursie grantowym  „Na 100 Niepodległa”

3)      Konkurs trwa od 08.10.2018 r. do 16.11.2018 r.        I.            Cele konkursu

1) Wykonanie ilustracji do legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” lub do legendy „O Lechu              i białym orle”

2) Krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych związanych z historią Orła - symbolu polskiego

3)Kształtowanie szacunku dla własnego Państwa i symboli narodowych                                                                    4)Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dzieci poprzez prace plastyczne

 

      II.            Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1)      W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział uczniowie klas I -III szkół podstawowych z Łęczycy.

2)      Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

    III.            Zasady konkursu

 

1)      Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ILUSTRACJI DO WYBRANEJ LEGENDY O ORLE BIAŁYM (z Orłem w tle)

2)      Format pracy A-4, technika dowolna.

3)      Pracę powinna wykonać jedna osoba.

4)      Na odwrocie pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora pracy.

5)      Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika konkursu. Szkoły przekazują Organizatorowi prace konkursowe do 16.11.2018r. – jedna szkoła może zgłosić 25 prac.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony Biblioteki www.bibliotekaleczyca.pl               w zakładce konkursy.

6)      Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie zostaną przyjęte do konkursu.

7)      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

8)      Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

9)      W konkursie  mogą  brać  udział  jedynie  te  prace,  które  nie  zostały  nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

10)   Decyzję o przyjęciu na konkurs dostarczonego materiału konkursowego podejmuje Organizator konkursu.

 

    IV.            Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody

 

1)      Wyboru najlepszych prac dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu biorąc pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, samodzielność  wykonania, walory artystyczne, estetykę wykonania oraz oryginalność zastosowanych technik i materiałów użytych do wykonania pracy.

2)      Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

3)      Rozstrzygnięcie konkursu i  wręczenie nagród nastąpi 13 grudnia 2018 roku. O miejscu             i godzinie uroczystości wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

4)      Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy.

 

      V.            Wykorzystanie prac

 

1)      Autor przenosi na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe przekazanej pracy konkursowej na polach eksploatacji w zakresie:

a)       Udostępniania pracy online na stronie internetowej Biblioteki w celu popularyzacji.

b)      Udostępniania pracy na Facebooku Biblioteki – za odrębną zgodą.

c)       Upublicznienia we wszelkich materiałach promocyjnych, również w mediach.

2)      Przekazanie pracy przez uczestnika oznacza, iż jest jego autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając pracę, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora konkursu do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator konkursu       w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do pracy lub innych dóbr osobistych osób trzecich.

 

    VI.            Ochrona danych osobowych

 

1)      Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu  „Jaki znak Twój? Orzeł Biały” oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody i podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 11A, 99-100 Łęczyca  tel. 24 7210357 dzieci@bibliotekaleczyca.pl

2)      Konkurs jest ogłaszany publicznie, dlatego wyniki również zostaną opublikowane, tj. opublikowany zostanie protokół jury zawierający dane identyfikacyjne laureatów oraz osób wyróżnionych.

3)      Dane osobowe autora w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, uzyskane w ramach trwania konkursu, będą publikowane w protokole jury oraz wszelkich informacjach                  o laureatach konkursu.

4)      Rodzic/rodzice, opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu mają prawo wglądu do treści danych swoich dzieci.

5)      Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału
w konkursie.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia UE 2016/679 (RODO) w przypadku realizacji praw autorskich.

a) Dane przechowywane będą przez czas ustalony zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, zależnie który okres jest dłuższy.

b) Rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu, których dane dotyczą, mają prawo wnioskować o dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, sprzeciwić się przetwarzaniu ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy przetwarzanie następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.

c) Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie, ale przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie legalne.

d) Dane osobowe (nawet te niepublikowane) będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

e) Rodzicowi/rodzicom lub opiekunowi/opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Administrator zachęca jednak w razie pytań i wątpliwości do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej p.gawron@bibliotekaleczyca.pl

 

  VII.            Postanowienia końcowe

 

1)      Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej          i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy oraz na stronie internetowej Organizatora konkursu  www.bibliotekaleczyca.pl  w zakładce konkursy.

2)      Przekazując pracę rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte                w niniejszym regulaminie.  

3)      Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

4)      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

5)      Pytania w sprawie konkursu można kierować do pracowników Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy ul. Zachodnia 19, tel. 24 3881188.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania...admin, 04-10-2018, odsłon: 752
Dodaj komentarz
Twoje imię i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:

Konto

Login:

Hasło:


Nowe konto
Polecamy

 logo prb

logofrsi

  Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych

czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki