DANE TELEADRESOWE
Biblioteka przy ul. M. Konopnickiej tel. 24 721-03-57 e-mali: biblioteka@bibliotekaleczyca.pl

Filia nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmieście tel. 24 721-20-57.

email: filianr4@bibliotekaleczyca.pl

AKTUALNOŚCI
KATALOGI ONLINE
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
WIADOMOŚCI
FORUM
GALERIA

Oddział dla dzieci przy ul. Zachodniej 19 tel.

24 388-11-88 email: bibliotekadzieci@bibliotekaleczyca.pl

Zalukaj Na Facebook
  • Nowości
  • Pogoda
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 stycznia 2020
Źródło: MeteoGroup
Warto zobaczyć

UM Łęczyca

 

 

 

 

Gdzie znaleźć darmowe e-booki ?

Gdzie znaleźć darmowe e-booki ?

Czy za ebo­oki trzeba zawsze koniecz­nie pła­cić? Zadaję sobie to pyta­nie za każ­dym razem gdy się­gam po kartę płat­ni­czą przed zaku­pem e-książki. Bez wąt­pie­nia można od czasu do czasu tro­chę wydać na  dobre publi­ka­cje, które warte są swo­jej ceny. Nie­mniej jed­nak, w sieci jest sporo dar­mo­wych , czę­sto nie mniej war­to­ścio­wych, ebo­oków; trzeba tylko wie­dzieć gdzie je znaleźć.Wolne Lek­tury

Wolnelektury.pl to ogromna baza kla­sycz­nych utwo­rów lite­rac­kich, które, będąc czę­ścią domeny publicz­nej, dostępne są zupeł­nie za darmo. Jest ich tyle, że spo­koj­nie wystar­czą na co naj­mniej kilka tygo­dni czy­ta­nia.  Można je czy­tać online, na smart­fo­nie, table­cie, e-czyntiku — wybór for­ma­tów zado­woli nawet wybred­nego miło­śnika ebooków.


Dar­mowe eks­iążki od Nexto

Od NEXTO dosta­jemy sporą bazę dar­mo­wych eks­ią­żek, od lek­tur po porad­niki czy nawet romanse. Zbiór roz­rósł się na prze­strzeni lat i jest dziś zde­cy­do­wa­nie warty pole­ce­nia. Link pro­wa­dzi do ekiosku.


 

Virtualo.pl

Zbiór, który zde­cy­do­wa­nie zasłu­guje na uwagę. A to przede wszyst­kim ze względu na rodzaj dostęp­nych w nim eks­ią­żek. Znaj­dziemy tam głów­nie publi­ka­cje na temat ducho­wo­ści i psy­cho­lo­gii. Nie­które z nich nie­do­stępne nigdzie indziej. Warto się­gnąć mię­dzy innymi po “Prze­bu­dze­nie” Antho­nego de Mello.


 

Bezkartek.pl

Około sie­dem­dzie­się­ciu dar­mo­wych pozy­cji w róż­nych for­ma­tach do pobra­nia bez­po­śred­nio na dysk.
adam, 06-06-2013, odsłon: 9037
Dodaj komentarz
Twoje imię i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:

Konto

Login:

Hasło:


Nowe konto
Polecamy

 logo prb

logofrsi

  Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych

czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki